Posts Tagged ‘Sanctionat’

Contestarea deciziei Angajatorului

Tuesday, March 15th, 2011

Concediat2 Contestarea deciziei Angajatorului

Contestarea decizilor privind măsurile unilaterale de executare, modificarea, suspendarea sau încetarea a contractului de muncă, se face în termen de 30 de zile de la data la care cel interest (angajatul) a luat cunoştinţă de măsura dispusă;

  • Plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate şi restituirea unor sume care au format obiectul unor plăţi nedatorate pot fi cerute de salariaţi în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Atentie!

Pot fi contestate inclusiv deciziile de imputare sau angajamentele de plată a unor sume de bani,

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
  • Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.

Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare emisa de angajator este nula daca nu cuprinde:

Tuesday, March 15th, 2011

Concediat 041 150x150 Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare emisa de angajator este nula daca nu cuprinde:

Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare emisa de angajator este nula daca nu cuprinde:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Sanctiunea disciplinara nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Tuesday, March 15th, 2011

Concediat 031 150x150 Sanctiunea disciplinara nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Sanctiunea disciplinara nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Excepţie !: Avertismentul scris.

 

Cercetarea prealabila comporta mai multe etape:

1. Sesizarea angajatorului, a conducerii unitatii etc., ca acel salariat a savarsit o abatere disciplinara;

2. Dispozitia angajatorului de a se efectua cercetarea adresata comisiei special imputernicite de el;

3. Convocarea in scris a salariatului pentru efectuarea cercetarii;

  • Salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii;
  • Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile aratate mai sus, fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

4. Intrevederea, discutia dintre comisie si salariatul in cauza, cu asigurarea deptului la aparare;

  • În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
  • Salariatul poate fi reprezentant si de un avocat.

5. Finalizarea cercetarii printr-un referat, process verbal etc., care va fi inaintat angajatorului (conducerea societatii).

 

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

Tuesday, March 15th, 2011

Sanctiuni pe care le poate aplica angajatorul 150x150 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.