Posts Tagged ‘Adeverinta salariat’

Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre I.T.M (Inspectoratul Teritorial De Munca)

Tuesday, July 12th, 2011

ITM 021 150x150 Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre I.T.M (Inspectoratul Teritorial De Munca)

Potrivit Hotararii nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării.

Aceeasi hotarare mai prevede ca angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

In acest sens, in măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera anumite documente necesare intocmirii dosarului personal al fiecarui angajat cum ar fi:

   a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

   b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal,

salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registru, astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator.

Nota!

  • Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Temei legal:

  • Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

 

Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre angajator!

Tuesday, July 12th, 2011

ITM 02 150x150 Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre angajator!

Potrivit Hotararii nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul de evidenta a salariatilor la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării acestuia.

Aceasi hotarare mai precizeaza faptul ca angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente:

  • actele necesare angajării;
  • contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
  • acte de studii/certificate de calificare;
  • precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:

  a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

 b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal.

Atentie!

  • Acestei solicitari se va da curs  în termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii.

 

Nota!

  • Documentele vor fi eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.

 

Refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele enumerate mai sus, solicitate de către salariat, constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac doar de ctre inspectorii de muncă.

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale.

Temei legal:

  • Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.