Archive for the ‘Registrul Comertului’ Category

Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social preluat de Registrul Comerţului!

Monday, February 6th, 2012

pec 224x300 Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social preluat de Registrul Comerţului!

 • Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, ONRC şi ANAF au dispus măsuri pentru simplificarea formalităţilor administrative, astfel încât, începând cu data de 6 februarie 2012, cererile de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social vor fi preluate de oficiile registrului comerţului odată cu cererile de înregistrare având ca obiect înmatriculări/schimbări de sediu social şi vor fi transmise administraţiilor finanţelor publice, alături de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, astfel cum au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare adresate oficiilor registrului comerţului.
 • Administraţiile finanţelor publice vor emite şi transmite la oficiile registrului comerţului, certificatele pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi adeverinţele privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, în termenele prevăzute de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 78 din data de 26.01.2012 al Preşedintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/30.01.2012.

Formularul-tip “Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, va fi pus la dispoziţia solicitanţilor, de Oficiile Registrului Comerţului, la depunerea cererii solicitanţii având obligaţia de a ataşa timbrul fiscal corespunzător, în original;

 • Consecinţa directă a acestor măsuri o reprezintă faptul că perioada aferentă tuturor formalităţilor necesare înfiinţării unei firme se comprimă integral în termenul de 3 zile.

Prin urmare, începând cu data de 6 februarie 2012, solicitanţii NU se vor mai adresa administraţiilor finanţelor publice, pentru obţinerea certificatelor pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi a adeverinţelor privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, acestea urmând să fie obţinute prin intermediul oficiilor registrului comerţului.

 

Conform unui material publicat de: http://www.onrc.ro/

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link: http://www.onrc.ro/documente/comunicat_31.01.2012.pdf

 

Certificatul cu destinatie de sediu social

Wednesday, January 11th, 2012

dosare 300x232 Certificatul cu destinatie de sediu social

 • Certificatul si Adeverinta  eliberate de Administratia Financiara, atesta ca la adresa respectiva, unde va fi sediul social al firmei in cauza, nu se suprapune un alt sediu social;
 • Acest certificat se obtine de la Administratia Financiara din sectorul unde va fi sediul social al firmei, prin depunerea unui dosar si a unor timbre fiscale.

Actele necesare pentru Obtinerea Certificatului/Adeverintei cu destinatie de sediu social:

 • cerere tip ce se gaseste la Administratia Financiara;
 • copie act identitate solicitant/ imputernicit;
 • copie imputernicire/procura;
 • copie contract de comodat sau inchiriere (4 exemplare);
 • copie documente care fac dovada titlului de proprietate;
 • adeverinta asociatie de locatari;
 • act constitutiv actualizat (original);
 • timbre fiscale in valoare de 4 lei.

Atentie !

 • In cazul unui apartament cu mai multe camere, se indica pe planul imobilului, camera care va fi folosita pentru sediul social;
 • Termenul de solutionare a dosarului este de 2 zile.

 

Schimbarea sediului social – SRL!

Wednesday, January 11th, 2012

infiintari societati 1 2401 Schimbarea sediului social  SRL!

Sediul social al unei firme poate fi mutat in acelasi judet sau in alt judet, printr-o solicitare adresata Registrului Comertului.

Actele necesare:
 1. Actul constitutiv actualizat (trebuie sa se mentioneze noul sediu);
 2. Hotararea AGA;
 3. Anexa la Hotararea AGA in care se va regasi contorul de cuvinte/word count;
 4. Certificat si adeverinta privind sediu social, obtinute de la Administratia Financiara;
 5. Certificatul de inregistrare in original (in urma mentiunii de schimbare a sediului social acesta ONRC va elibera un alt certificat);
 6. Documentul (contract comodat, contract inchiriere) care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu social, inregistrat la Administratia pe raza careia se afla acest imobil;
 7. Acordul comitetului executiv al asociatiei de proprietari, precum si a patru vecini (in cazul in care sediul social este intr-un bloc de locuinte (apartament);
 8. Cerere de inregistrare, in original (model tip pe care il gasiti la sediul ONRC sau pe site-ul: http://www.onrc.ro/romana/formulare_pj.php;
 9. Declaratia-tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
 • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate;
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Temei legal:

 • Legea nr. 31/1990 pentru societatile comerciale;
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului.

 

Infiintare SRL – Acte necesare!

Tuesday, January 3rd, 2012

infiintari societati 1 240 150x150 Infiintare SRL  Acte necesare!

Acte necesare:

 1. Rezervarea de denumire a societatii – acest document se elibereaza de catre Registrul Comertului;
 2. Copie B.I./C.I./Pasaport – Asociat(i);
 3. Copie B.I./C.I./Pasaport – Administrator(i);
 4. Copie Contract Spatiu – al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor);
 5. Actul Constitutiv (acest document poate fi redactat de catre un avocat);
 6. Contractul de Comodat/Contractul de Inchiriere a spatiului unde va avea societatea sediul social;
 7. Acordul Asociatie de Propietari si  a Vecinilor – (in cazul in care sediul social al societatii va fi intr-un apartament);
 8. Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator;
 9. Specimenul de Semnatura al Administratorului;
 10. Capitalul social – cel putin 200 de lei, suma prevazuta de legea societatilor comerciale;
 11. Certificatul si Adeverinta privind Spatiul – cu destinatie de sediu social – (aceste doua documente se vor elibera de catre Administratie Financiara din sectorul sau orasul unde societatea isi va avea sediul social);

 

Atentie !

Dosarul cu toate documentele mai sus mentionate se va depune la Registrul Comertului, urmand ca intr-un anumit termen sa vi se elibereze Certificatul Unic de Inregistrare (CUI-ul) si alte acte importante pentru societatea nou infiintata.

 

Temei legal:

 • Legea nr. 31/1990 pentru societatile comerciale;
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului.

 

Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

Sunday, March 13th, 2011

The place to build your business 150x150 Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

potrivit OUG nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Intreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit în continuare întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;

b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

Sunday, March 13th, 2011

Plan de Afaceri 01 150x150 Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

potrivit OUG nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.


Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;

c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, astfel cum se prevede la art. 2;

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

Sunday, March 13th, 2011

Bani 150x150 Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

potrivit OUG nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităţi:

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii;

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Suspendarea temporara a activitaţii unei firme. Regimul derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale.

Sunday, March 13th, 2011

DECLARATII 150x150 Suspendarea temporara a activitaţii unei firme. Regimul derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale.

In urma inregistrarii menţiuni privind suspendarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, urmatorul pas este acela de a depune anumite documente in vederea aprobarii regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale:

Dosarul trebuie depus la Administratia Financiara unde isi are sediul social societatea comerciala, iar acesta trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. Cerere de aprobarea a regimului derogatoriu, semnata si stampilata;

2. Copie dupa incheierea emisa de directorul O.N.R.C. prin care s-a dispus intreruperea temporara a activitatii si a certificatului constatator privind suspendarea temporara a activitatii emisa tot de O.N.R.C.;

3. Copie xerox – CUI (certificatul unic de inregistrare);

4. Declaratie pe proprie raspundere ca nu aveti personal salariat si nu platiti venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;

5. Extras de cont care sa ateste inchiderea contului bancar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu aveti deschis cont bancar;

6. Ultimile trei balante de verificare.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa nu figureze, la data aprobarii cererii, cu obligatii fiscale restante catre bugetul general consolidat;

b) sa nu desfasoare nici un fel de activitate;

c) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare si/sau venituri exceptionale;

d) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;

e) sa nu fie in curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

f) sa nu fie in curs de derulare un control fiscal.

Suspendarea temporara a activitaţii unei firme pe o perioada de pana la 3 ani.

Sunday, March 13th, 2011

ACTIVITATE SOCIETATE COMERCIALA 150x150 Suspendarea temporara a activitaţii unei firme pe o perioada de pana la 3 ani.

Documentele necesare pentru inregistrarea acestei menţiuni la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sunt:

 • Cerere de inregistrare; (original)
 • Hotararea adunarii generale a asociaţilor, acţionarilor, decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitaţii societatii comerciale; (original)
 • Anexa la hotararea adunarii generale a asociaţilor, acţionarilor, decizia asociatului unic – optiunea word count; (original)
 • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocaţiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitaţile legale; (original)
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Atentie!

Hotararea A.G.A (adunarea generala a asociaţilor) sau decizia asociatului unic de suspendare temporara trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de fond si forma in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale;

De asemenea, Hotararea A.G.A sau decizia asociatului unic de suspendare temporara va conţine durata pe care se face suspendarea. (maxim 3 ani)