Archive for the ‘Modele de Acte’ Category

Imputernicire – Model

Saturday, March 24th, 2012

imputernicire 01 Imputernicire  Model

 

IMPUTERNICIRE

 

Subscrisa SC ____________________ S.R.L. cu sediul social in str. ________________ nr. ______, bl. _____, sc. ___, et. _____, ap. ________, Bucuresti, CUI ______________, numar de ordine in Registrul Comertului: J____/______/______, prin administrator si/sau asociat/asociat unic ___________________, imputernicesc prin prezenta pe dl./d-na __________________________ domiciliat(a) in str. ____________________ nr.________, bloc_______, sc. ________, etaj ___________, ap. _________, oras ________________, identificat(a) cu CI seria _______, nr. _______________, CNP __________________, eliberata de ______________ la data de _________________, sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea__________________________________________________, prezenta imputernicire este necesara in fata ______________________________________________________.

Reprezentantul nostru va putea reprezenta in fata organelor competente, va face toate formalitatile necesare, va formula cereri, va da declaratii, va depune si ridica actele necesare indeplinirii prezentului mandat, va achita taxe in caz de nevoie si va semna pentru mine si in numele meu oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Data: ________________

 

Semnatura si stampila
SC __________________ S.R.L.
prin administrator

 

 

Notificare reziliere contract – Model

Saturday, March 24th, 2012

INCETARE CONTRACT 03 Notificare reziliere contract  Model

Notificare reziliere contract – Model:

 

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

Subscrisa SC ……………………………………………S.R.L., cu sediul în ……………………………, str. ……………………… nr. ……….., bl. ………….., sc. ………., et. …………, ap. ……….., sector ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J…./………/…….., având cod unic de inregistrare………………, tel./fax ………….., reprezentată prin …………………. în calitate de administrator, formulam prezenta:

 

NOTIFICARE DE REZILIERE

 

a contractului de prestări servicii nr. ……………… din data de ………………., in conformitate cu prevederile art. ….. din contractul menţionat mai sus, incepand cu data de …………………………..

 

Data:

S.C. ……………….S.R.L

prin administrator

 

 

Notificare incetare contract de inchiriere

Saturday, March 24th, 2012

INCETARE CONTRACT 02 Notificare incetare contract de inchiriere

Model de notificare incetare contract de inchiriere:

 

S.C. …………….. S.R.L.
Nr. ____/ ________

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

NOTIFICARE

 

Subscrisa S.C. …………. S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in _______, inregistrata la ORC sub nr. J___/___/____, cod fiscal __________, reprezentată legal de ______________, în calitate de locatar al spaţiului proprietatea S.C. ……………………. S.R.L. înscris în CF __________, nr. cadastral ______________, situat în _____________, în suprafaţă de _____________________ mp, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia de incetare (denuntare unilaterala) a Contractului de închiriere nr. __________________, începând cu data de _______________.

Prezenta constituie NOTIFICARE DE INCETARE si respecta prevederile art. _______ din Contract.

Vă rugăm să ne transmiteţi în scris confirmarea Dvs.

S.C. ………………………. S.R.L.
prin administrator

 

Atentie!

 • Incercati sa adaptati modelul de notificare mai sus prezentat in functie de situatia Dvs;
 • Acest model se poate folosi si in cazul in care partile sunt persoane fizice;
 • Trebuie sa tineti cont de termenul prevazut in contract privitor la reziliere/incetare.

 

Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (2)

Saturday, March 17th, 2012

 ANPC 02 Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (2)

Mai jos veti gasi un model de sesizare pe care o puteti folosi daca încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

 • În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul societatii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.

 • Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Catre,_____________

    Domnule Director,

     Va aducem la cunostinta faptul ca _____________________(denumirea marfii), care ne-a fost vanduta de dumneavoastra la data de __________________, conform facturii nr. ____________ din data ____________ prezinta urmatoarele defectiuni: ________________________________

    Defectiunile descrise au aparut in timpul perioadei de garantie, fapt pentru care va rugam sa remediati aceste defectiuni sau sa inlocuiti marfa cu una corespunzatoare.

Contam pe promptitudinea dumneavoastra in remedierea defectiunilor semnalate.

In situatia in care nu ve-ti da curs solicitarii voi sesiza Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.

 

Nume prenume,___________

Semnatura _______________

Data ____________________

 

Legislatie:

 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link:

Comisariate teritoriale:

 

Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (1)

Saturday, March 17th, 2012

ANPC 01 Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (1)

Ce este o reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Cine poate depune o reclamaţie la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.

 

Atentie!

 • Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
 • „Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

 

Cum depuneţi o reclamaţie?

Sfatul nostru si cel al ANPC- ului este acela sa apelaţi la această modalitate numai după ce încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul societatii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.

Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamaţia/sesizarea Dvs. se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002 – 30 de zile), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

Reclamaţiile Dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judeţene trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

 

Legislatie:

 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link:

Comisariate teritoriale:

 

Sesizare/Reclamatie catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)

Friday, March 16th, 2012

Telefon 11 Sesizare/Reclamatie catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)

In cazul in care aveti probleme cu Angajatorul privitor la raporturile de munca, (ex -  nu vi se achita drepturile salariale; nu vi se incheie un contract de munca; nu vi se respecta programul de munca; etc) puteti formula o sesizare/reclamatie catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), aceasta institutie fiind obligata de legislatia in vigoare sa efectueze un control cu scopul de a rezolva/finaliza sesizarea Dvs.

Astfel, conform ordonantei nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor trebuie sa prezentati:

 • Sesizarea;
 • Copie BI/CI

Sesizarile trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu datele de identificare ale petitionarului si adresa de domiciliu, conform  OG.27/2002:

 •  Art 7 din OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor: “Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza”
 • Art 10 alin 2 din OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de  solutionare a petitiilor:

(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleasi autoritati sau institutii  publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.

(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la celasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns

Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice raspunsul petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila, conform art. 8, alin(1), din OG 27/2002.

In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice pote prelungi termenul prevazut la art.8 cu cel mult 15 zile, conform art.9 din OG 27/2002.

 

 • Mai jos veti gasi modelul de sesizare redactat chiar de catre reprezentantii ITM:

 

SESIZARE

Subsemnatul(a)*______________________________________________ identificat(ã) cu buletin /carte de identitate seria_____nr.__________________________, CNP * [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__], vârsta ____ani, domiciliat(ã)* în jud.____________________loc._________________str._______________________ nr. ___ bl._______ sc._______ et.____ ap._______ angajat(ã)/fost(ã) angajat(ã) în perioada ________la S.C.* _________________________________________ S.R.L./S.A. cu sediul în loc. _______________ str.__________________ nr.____ bl._____ reprezentatã prin _______________________________; nr. de telefon la firmã _______________.

Punct de lucru situat în __________________________________________________________________________

Număr de telefon la care pot fi contactat(ă) pentru informaţii suplimentare __________________________________:

Prin prezenta vă relatez următoarele:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data: _____________

Semnãtura:_________________

* câmpurile marcate sunt obligatorii

 

 •  Sesizarile pot fi transmise catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca) prin:
 1. mandat postal;
 2. e-mail;
 3. fax;
 4. inregistrate chiar la sediul institutiei.

 

Atentie!:

* penru a descarca in format PDF accesati urmatorul link: http://www.itmilfov.ro/documente/formular_sesizare.pdf

 

Contract de Inchiriere apartament

Sunday, March 4th, 2012

CONTRACT DE INCHIRIERE Contract de Inchiriere apartament

Contract de Inchiriere (locatiune)

- ex. apartament sau alt tip de imobil -

Incheiat astazi …………………….
la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. …………………………………………, cu domiciliul in ………………………, str ………………………. nr. ……, (numele si prenumele) (localitatea) bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament …….., judetul/sectorul ……………….., avand actul de identitate seria …… numarul ………………, eliberat de ………………. la data de ……………….., codul numeric personal ………………………., in calitate de proprietar/administrator al imobilului care face obiectul prezentului contract si

1.2. ………………………………………., cu domiciliul in ………………………., str ……………………….. nr. ……, (numele si prenumele) (localitatea) bloc ….., scara ……, etaj ……, apartament …….., judetul/sectorul ……………….., avand actul de identitate seria …… numarul ………………, eliberat de ……………… la data de ……………….., codul numeric personal ………………………., in calitate de chirias

au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune/inchiriere cu respectarea art. 1777- 1835 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Inchirierea locuintei situate in ………………………………………………, judetul/sectorul …………………, (localitatea) str. ………………………….. nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ………….., compusa din ……….. camere in suprafata de ………………. mp, (o camera in suprafata de ………………. mp; o camera in suprafata de ………………… mp; o camera in suprafata de ………………… mp etc.) si dependinte in suprafata de ……………..; o bucatarie in suprafata de ………………… mp; un wc in suprafata de ……………… mp; o debara in suprafata de …………… mp; o camara in suprafata de ……….. mp; o boxa in suprafata de ………….. mp; un hol in suprafata de ……………. mp; pod in suprafata de ……….. mp; pivnita in suprafata de …………. mp si curte/gradina in suprafata de ……….. mp, din care ………… mp folositi in exclusivitate/comun cu…………………………
2.2. Locuinta care face obiectul prezentului contract de locatiune va fi folosita in exclusivitate de chirias si de membrii sai de familie1) ……………………
2.3. Locuinta descrisa la pct. 2.1. a fost predata in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazut in anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Inchirierea locuintei este de ……………………….., incepand cu data incheierii prezentului contract. (zile, luni, ani)
3.2. La expirarea termenului prevazut la pct. 3.1 contractul poate fi reinnoit cu acordul partilor.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Chiria aferenta locuintei inchiriate este lunara, in suma de …………………………………………………. . (in cifre si litere)
4.2. Chiria se datoreaza incepand cu data de …………………………. si se achita proprietarului contra chitanta/in contul sau nr. ………………………….. deschis la Banca …………………………… pana la data de ………….. a fiecarei luni, pentru luna in curs/urmatoare.
4.3. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de………………………… reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de …………………………… (in cifre si litere) zile/luni/ani.
4.4. Partile au convenit ca, in decursul locatiunii, cuantumul chiriei sa fie modificat in urmatoarele situatii:
a) ………………………………………………………..;
b) ………………………………………………………..;
c) ………………………………………………………..;
etc.
4.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu cel putin ………..zile inainte de urmatorul termen scadent de plata.
4.6. Neplata in termen a chiriei atrage o penalizare de ….% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia in care suma a devenit exigibila.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Proprietarul se obliga:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si in functionalitate a cladirii, pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina in bune conditii:
1. elementele structurii de rezistenta ale cladirii/locuintei;
2. elementele de constructii exterioare ale cladirii/locuintei (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, holurile, coridoarele, subsolurile);
3. sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).
5.2. Obligatiile chiriasului sunt urmatoarele:
a) sa efectueze lucrarile de intretinere si reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a utilizarii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata prezentului contract;
d) sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si de curatenie corespunzatoare, precum si cu obiectele mentionate in anexa la prezentul contract.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………….., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ……………………… de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile (zile, ore) au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notifiarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile, cu cel putin …………. de zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc rezilierea;
b) la cererea proprietarului, in cazurile in care chiriasul:
1. nu a achitat chiria cel putin ……………… consecutiv; (zile, luni)
2. a provocat stricaciuni insemnate locuintei/cladirii/instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau instraineaza, fara drept, parti ale acestora;
3. are un comportamnt care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
4. nu respecta clauzele contractuale.
8.2. Chiriasul poate/nu poate subinchiria locuinta.
8.3. Contractul inceteaza in termen de ……. de zile de la data parasirii locuintei de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite de lege nu au solicitat preluarea contractului.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ……………. exemplare, din care …………………….

                         PROPRIETAR                                                                                                                                                                                                       CHIRIAS

Atentie!

Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
a) obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie care constituie obligatia acestuia;
b) prevad raspunderea colectiva a chiriasilor, in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor ce sunt in sarcina proprietarului;
c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce-i revin, potrivit dispozitiilor legale;
e) autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului.

 

 

Incetarea Contractului Individual de Munca prin acordul partilor – Model

Saturday, March 3rd, 2012

job 300x265 Incetarea Contractului Individual de Munca prin acordul partilor  Model

Domnule Director,

Subsemnatul (a) ______________, angajat (a) in functia de _________________ in cadrul societatii ______________ S.R.L., prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr. ______________din data zz/ll/aa, in baza art. 55 lit. b din Codul muncii – Legea 53/2003 modificata si completata, incepand cu data de zz/ll/aa.

Va multumesc!

Data:  zz/ll/aaaa

 

Model de Demisie

Saturday, March 3rd, 2012

DEMISIA 04 300x210 Model de Demisie

Domnule Director,

 

Subsemnatul (a) ______________, angajat (a) in functia de _________________ in cadrul societatii ______________ S.R.L., prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr. ______________din data zz/ll/aa, in baza art. 79 din Codul muncii – Legea 53/2003 modificata si completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de ________ zile prevazut de legea mai sus mentionata.

 

Va multumesc!

Data:  zz/ll/aaaa   

 

Atentie!

Codul Muncii, defineste demisia: – ca un act unilateral de vointa a salariatului care printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului, incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea termenului de preaviz.

Ce trebuie sa stiti despre demisie:

 • angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului;
 • daca angajatorul refuza sa iti inregistreze demisia, poti face dovada ca ti-ai depus demisia prin orice mijloace de proba(martori, corespondenta recomandata prin posta etc.);
 • salariatul are dreptul de a nu motiva demisia;
 • termenul de preaviz in cazul demisiei este cel convenit de parti in contractul individual de munca si nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere;
 • pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele;
 • zilele de concediu ramase vor fi platite la finalul preavizului sau, daca ai acordul angajatorului, poti efectua concediul de odihna ramas in preaviz;
 • poti sa iti dai demisia fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca;
 • daca in perioada de preaviz contractul de individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.

 

Contract de Comodat apartament

Thursday, January 26th, 2012

contract inchiriere extra 500x500 Contract de Comodat apartament

CONTRACT DE COMODAT
(ex: bun imobil)

Incheiat astazi …………………….la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in …………………………………..,(localitatea) str …………… nr. ……, bloc …., scara …., etaj …., apartament ……., judetul/sectorul ……………………, avand cod unic de inregistrare …………………………., atribut fiscal ………………….., numar de ordine in registrul comertului …../…../…….., contul nr. ………, deschis la ……………….., telefon……………….,fax …………………….., reprezentata prin …………………………………………………………, cu functia de ……………………., in calitate de comodant

si/sau

1.1. …………………………… cu domiciliul in ………………………………, str. ……………………… nr. ………….., (numele si prenumele) (localitatea) bloc …….., scara ………, etaj ………., apartament ………, judetul/sectorul …………….., avand actul de identitate seria ……… nr. ………….., eliberat de ………………………………………… la data de……………….., codul numeric personal………………, in calitate de comodant

si

1.2. S.C. …………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ……………………………….., (localitatea) str. ………………………………….. nr. ………, bloc ……., scara ……., etaj ……., apartament ……., judetul/sectorul ……………………………., avand cod unic de inregistrare ………………………., atribut fiscal ………………….., numar de ordine In registrul comertului ………./………./………., contul nr. ……….. deschis la ………………, telefon ………………….., fax ………………., reprezentata prin ………………., cu functia de ………….., in calitate de comodatar

sau

1.2. …………………………….. cu domiciliul in ………………………., str. ………………………………, nr. ………., (numele si prenumele) (localitatea) bloc …….., scara ………, etaj ………, apartament ………, judetul/sectorul …………………, avand actul de identitate seria ………. nr. …………….., eliberat de ……………….. la data de ……………….., codul numeric personal ………………, in calitate de comodatar au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie imobilul/apartamentul, situat in ………………………………………., (localitatea) str. ………………………………………… nr. …….., bloc ……, scara ….., etaj ……, apartament ….., judet/sector ……………….., compus din ………. camere si dependinte in suprafata de ………………………..

2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit imobilul/apartamentul care face obiec- tul prezentului contract.

2.3. Imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil, nu este sechestrat sau urmarit si a intrat in proprietatea comodantului prin ………………………………..’’…………. (actul de proprietate) nr. ……….. din ……… transcris in Cartea funciara …………………………………………………………..’’…………

2.4. Partile evalueaza folosinta imobilului/apartamentului respectiv la suma de ……………. lei, numai in scopul stabilirii taxei de timbru.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ……….. luni/ani incepand cu data incheierii lui.

3.2. Predarea imobilului/apartamentului catre comodatar va avea loc la data de ……………., data la
care incepe executarea contractului.

3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Comodantul se obliga:
a) sa predea comodatarului imobilul/apartamentul liber;
b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca imobilul/apartamentul pana la termenul convenit;
c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respectiv;
d) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostinta comodatarului.

4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa conserve imobilul/apartamentul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar;
b) sa foloseasca imobilul/apartamentul conform destinatiei sale determinate de natura sa;
c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de intretinere,
energie eletrica si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparatii), precum si orice alte cheltuieli
rezultate din folosirea imobilului/apartamentului;
d) sa predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirarii termenului pentru care s-a
incheiat contractul.

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) daca una dintre parti:
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……’’’……., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de …………………. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinatiei si daca nu l-a restituit comodantului la termen.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.3. Prezentul contract s-a incheiat in ……………………….. exemplare, din care …………………………….

                                  COMODANT                                                        COMODATAR