Archive for the ‘Taxa de Poluare’ Category

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Sunday, January 15th, 2012

dosare 07 234x300 Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare ce se vor anexa la cererea de restituire sunt urmatoarele:

 1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia;
 2. copia cărţii de identitate a vehiculului;
 3. copia certificatului de înmatriculare.

Atentie ! – Aceste acte se depun în copii xerox dar trebuie sa aveti asupra Dvs. si originalele.

 În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii:

 1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule;
 2. cartea de identitate a vehiculului;
 3. certificatul de înmatriculare.

 

 • Cererea de restituire, însoţită de documentele mai sus mentionate, se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

 

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Cerere de Restituire a Taxei de Poluare

Sunday, January 15th, 2012

bani 02 Cerere de Restituire a Taxei de Poluare

Modelul de cerere prezentat mai jos se regaseste in ANEXA 2  din Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule:

 

 CERERE DE RESTITUIRE

 

Către (organul fiscal competent)
…………………………………………………………………
(numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)

Subsemnatul/Subscrisa …………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………., str. …………………… nr. ….., bl. ……., sc. ……, ap. ….., judeţul/sectorul ……………………., având C.N.P./C.U.I. ……………………………., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. …/2011 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând*1):

 • diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • valoarea reziduală a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto național și pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • diferenţe calculate în urma contestării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin Chitanţa/O.P.T. nr. …………/…………, în cuantum de …………….lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Codul fiscal, O.U.G. nr. 50/2008, sau art. 4 din Legea privind emisiile poluante provenite de la autovehicule, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ………………, tipul/varianta ………………., fabricat în anul ……., având Numărul de înmatriculare ……………….., Numărul de identificare …………………………………………………., Seria cărţii de identitate ………………….. .*2)

Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. …/2011privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu menţiunea că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate, de către organul fiscal competent, eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze*3):

 • în Contul bancar nr. ………………….., deschis la ……………………………………;
 • în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
………………………………………………
(numele şi prenumele)

Semnătura
………………………..
L.S.
………………………..

Data
………………………..

————
*1) Se bifează situaţia în cauză.
*2) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a taxei.
*3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Restituirea Taxei de Poluare! (2)

Sunday, January 15th, 2012

TAXA DE POLUARE 02 300x224 Restituirea Taxei de Poluare! (2)

 

Autoritatea competentă pentru calculul taxei de poluare:

Taxa se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

 • Atunci când suma platită cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule este mai mare decât suma rezultată din aplicarea prevederilor legii, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.
 • Sumele se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 sau pe linkul: http://www.blog-juridic.ro/2012/01/15/727/

La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie:

- documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia;

- copia cărţii de identitate a vehiculului;

-  copia certificatului de înmatriculare.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii:

- documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule;

- cartea de identitate a vehiculului;

- certificatul de înmatriculare.

 • Cererea de restituire, însoţită de documentele mai sus mentionate, se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

 •  După primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifică datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil, precum şi operaţiunea de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul Fondului pentru Mediu, solicitând în scris unităţii Trezoreriei Statului confirmarea plăţii.
 •  În situaţia în care, urmare verificărilor, se confirmă virarea sumei în cauză la bugetul Fondului pentru Mediu, iar organul fiscal competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale contribuabilului, suma solicitată se restituie numai după efectuarea compensării acestor obligaţii fiscale restante. În acest scop se întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale.
 •  În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa celei mai mici sume, iar pentru diferenţă întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume;
 • Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, se întocmeşte şi în cazul restituirii integrale a diferenţei dintre cele două taxe, atunci când nu se constată în sarcina contribuabilului obligaţii fiscale restante.
 • Cele 3 exemplare ale notei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare/restituire.
 • Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru Mediu, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.
 • Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat, prin cererea de restituire, contul bancar în care doresc restituirea, aceasta poate fi efectuată, în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
 • După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile, în vederea înregistrării în evidenţa analitică pe plătitori a contribuabililor.
 • După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile.
 • Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de la bugetul Fondului pentru Mediu.
 • Prevederile prezentului articol se aplică corespunzător și în cazul în care taxă specială pentru autoturisme și autovehicule este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Calculator Taxa Auto 2012

Thursday, January 12th, 2012

calculator self budget credit md Calculator Taxa Auto 2012

 • Noua lege a fost publicata pe data de 10 ianuarie 2012 in Monitorul Oficial si prevede reducerea cuantumului cu pana la 25%. In plus, se va achita taxa auto si pentru autovehiculele inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2007, la momentul transcrierii dreptului de proprietate
 • Noutatea adusa de lege: cei care vor cumpara o masina inmatriculata in Romania, inainte de 1 ianuarie 2007, trebuie sa plateasca o taxa de poluare.
 • Noua formula de calcul tine cont de criterii obiective precum

- tipul motorizarii;

- capacitatea cilindrica;

- emisia de dioxid de carbon;

- norma de poluare;

- precum si deprecierea autoturismului.

Calculatorul de taxa auto pe  2012 tine cont de noul proiect de lege aprobat de parlament si promulgat de presedintele Romaniei in ianuarie 2012 si a fost publicat de:

Pentru mai multe detalii, accesati urmatoarele link-uri:

 

 

Pentru ce masini NU trebuie platita taxa de poluare!

Thursday, December 29th, 2011

taxa de poluare 01 150x150 Pentru ce masini NU trebuie platita taxa de poluare!

 

Taxa de poluare nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:

 • incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;

 • acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
 • confiscate sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.

 

Atentie! – In cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.

 

Restituirea Taxei de Poluare! (1)

Thursday, December 29th, 2011

TAXA DE POLUARE 02 150x150 Restituirea Taxei de Poluare! (1)

Persoanele care au platit taxa auto intre iulie 2008 si momentul din prezent pot solicta sa li se dea diferenta de bani inapoi daca au platit o taxa mai mare decat reiese din calculele pe noua lege.

“Atunci cand taxa pe poluare pentru autovehicule achitata de catre contribuabili in perioada 1 iulie 2008 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, este mai mare decat taxa rezultata din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii in Romania, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de taxa platita, pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi”

“Sumele prevazute la aliniatul de mai sus se restituie la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului”

Taxa de poluare auto este aplicabila si pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007!

Thursday, December 29th, 2011

TAXA DE POLUARE 03 150x150 Taxa de poluare auto este aplicabila si pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007!

Legea prevede o reducere a taxei de poluare cu pana la 25%, dand posibilitatea ca, in cazul in care taxa de poluare platita de la 1 iulie 2008 este mai mare decat cea rezultata din aplicarea acestei legi, contribuabilii sa poata solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita.

 

Atentie!

Proiectul de lege are la baza principiul poluatorul plateste, taxa de poluare va fi platita, o singura data, atat pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt inmatriculate pentru prima data in Romania, indiferent daca autovehiculul este produs in tara sau strainatate, cat si pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007 pentru care nu a fost platita o astfel de taxa.

Pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitata la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor (de catre cumparator), in cazul instrainarii acestora.

Modalitatea de calcul a taxei este unitara pentru toate situatiile in care aceasta se achita:

 • aceasta se calculeaza pe baza unor criterii obiective (tipul motorizarii, capacitatea cilindrica, emisia de CO2 si norma de poluare), luand in considerare si deprecierea autoturismului;

Legea solutioneaza discriminarea indirecta mentionata in hotararile Curtii Europene de Justitie, in cele doua cauze care au avut ca obiect interpretarea Art. 110 din Tratatul de Functionare al Uniunii Europene.

 

Schimbari esentiale fata de vechea taxa:

 1. Obligatia de plata a taxei intervine si in cazul autovehiculului inmatriculat pentru prima data, in Romania, dupa 1 ianuarie 2007 care intruneste cumulativ urmatoarelor conditii:
 • pentru el nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule;
 • face obiectul primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi;

Atentie ! – La revanzarea unei masini inmatriculata inainte de 1 ianuarie 2007 in tara, cumparatorul va plati taxa.

        2. Taxa se calculeaza in functie de emisiile de CO2, cilindree si norma de poluare;

Recuperarea taxei de prima inmatriculare. Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine Normelor Europene.

Sunday, April 10th, 2011

taxa auto proces ww 150x150 Recuperarea taxei de prima inmatriculare. Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine Normelor Europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene: Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine normelor europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi – 07.04.2011, ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 si aplicata la prima inmatriculare a autovehiculelor in Romania este contrara dreptului Uniunii, prevederile sale netinand cont de vechimea masinii sau de tara lor de provenienta. Decizia Curtii se refera la prima varianta a OUG nr. 50/2008, actul normativ fiind ulterior modificat.

Taxa de prima înmatriculare încalca legislatia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea masinilor second-hand din alte state pe teritoriul României, se arata într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instante românesti.

În aceste condiții, reglementarea respectivă are ca efect descurajarea importului și punerii în circulație în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre. Or, chiar dacă dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să introducă impozite noi, acesta obligă fiecare stat membru să aleagă taxele aplicate autovehiculelor și să le stabilească regimul astfel încât acestea să nu aibă ca efect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naționale și descurajarea, în acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare.

În consecință, Curtea apreciază că dreptul Uniunii se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața națională.”

Nota:

Daca ai cumparat un autovehicul din UE si ai platit taxa de prima inmatriculare (taxa pe poluare), Statul Roman trebuie sa va returneze banii.

 

Temei juridic:

 • Cauza C‑402/09, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunalul Sibiu (România), prin decizia din 18 iunie 2009, primită de Curte la 16 octombrie 2009;
 • CJUE: Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor – Neutralitatea taxei între autovehiculele de ocazie importate și vehiculele similare aflate deja pe piața națională”