Contract de Inchiriere apartament

CONTRACT DE INCHIRIERE Contract de Inchiriere apartament

Contract de Inchiriere (locatiune)

- ex. apartament sau alt tip de imobil -

Incheiat astazi …………………….
la ………………………………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. …………………………………………, cu domiciliul in ………………………, str ………………………. nr. ……, (numele si prenumele) (localitatea) bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament …….., judetul/sectorul ……………….., avand actul de identitate seria …… numarul ………………, eliberat de ………………. la data de ……………….., codul numeric personal ………………………., in calitate de proprietar/administrator al imobilului care face obiectul prezentului contract si

1.2. ………………………………………., cu domiciliul in ………………………., str ……………………….. nr. ……, (numele si prenumele) (localitatea) bloc ….., scara ……, etaj ……, apartament …….., judetul/sectorul ……………….., avand actul de identitate seria …… numarul ………………, eliberat de ……………… la data de ……………….., codul numeric personal ………………………., in calitate de chirias

au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune/inchiriere cu respectarea art. 1777- 1835 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Inchirierea locuintei situate in ………………………………………………, judetul/sectorul …………………, (localitatea) str. ………………………….. nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apartament ………….., compusa din ……….. camere in suprafata de ………………. mp, (o camera in suprafata de ………………. mp; o camera in suprafata de ………………… mp; o camera in suprafata de ………………… mp etc.) si dependinte in suprafata de ……………..; o bucatarie in suprafata de ………………… mp; un wc in suprafata de ……………… mp; o debara in suprafata de …………… mp; o camara in suprafata de ……….. mp; o boxa in suprafata de ………….. mp; un hol in suprafata de ……………. mp; pod in suprafata de ……….. mp; pivnita in suprafata de …………. mp si curte/gradina in suprafata de ……….. mp, din care ………… mp folositi in exclusivitate/comun cu…………………………
2.2. Locuinta care face obiectul prezentului contract de locatiune va fi folosita in exclusivitate de chirias si de membrii sai de familie1) ……………………
2.3. Locuinta descrisa la pct. 2.1. a fost predata in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazut in anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Inchirierea locuintei este de ……………………….., incepand cu data incheierii prezentului contract. (zile, luni, ani)
3.2. La expirarea termenului prevazut la pct. 3.1 contractul poate fi reinnoit cu acordul partilor.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Chiria aferenta locuintei inchiriate este lunara, in suma de …………………………………………………. . (in cifre si litere)
4.2. Chiria se datoreaza incepand cu data de …………………………. si se achita proprietarului contra chitanta/in contul sau nr. ………………………….. deschis la Banca …………………………… pana la data de ………….. a fiecarei luni, pentru luna in curs/urmatoare.
4.3. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de………………………… reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de …………………………… (in cifre si litere) zile/luni/ani.
4.4. Partile au convenit ca, in decursul locatiunii, cuantumul chiriei sa fie modificat in urmatoarele situatii:
a) ………………………………………………………..;
b) ………………………………………………………..;
c) ………………………………………………………..;
etc.
4.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu cel putin ………..zile inainte de urmatorul termen scadent de plata.
4.6. Neplata in termen a chiriei atrage o penalizare de ….% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia in care suma a devenit exigibila.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Proprietarul se obliga:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si in functionalitate a cladirii, pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina in bune conditii:
1. elementele structurii de rezistenta ale cladirii/locuintei;
2. elementele de constructii exterioare ale cladirii/locuintei (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, holurile, coridoarele, subsolurile);
3. sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).
5.2. Obligatiile chiriasului sunt urmatoarele:
a) sa efectueze lucrarile de intretinere si reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a utilizarii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata prezentului contract;
d) sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si de curatenie corespunzatoare, precum si cu obiectele mentionate in anexa la prezentul contract.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………….., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ……………………… de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile (zile, ore) au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notifiarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile, cu cel putin …………. de zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc rezilierea;
b) la cererea proprietarului, in cazurile in care chiriasul:
1. nu a achitat chiria cel putin ……………… consecutiv; (zile, luni)
2. a provocat stricaciuni insemnate locuintei/cladirii/instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau instraineaza, fara drept, parti ale acestora;
3. are un comportamnt care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
4. nu respecta clauzele contractuale.
8.2. Chiriasul poate/nu poate subinchiria locuinta.
8.3. Contractul inceteaza in termen de ……. de zile de la data parasirii locuintei de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite de lege nu au solicitat preluarea contractului.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ……………. exemplare, din care …………………….

                         PROPRIETAR                                                                                                                                                                                                       CHIRIAS

Atentie!

Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
a) obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie care constituie obligatia acestuia;
b) prevad raspunderea colectiva a chiriasilor, in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor ce sunt in sarcina proprietarului;
c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce-i revin, potrivit dispozitiilor legale;
e) autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului.

 

 

Tags:

Leave a Reply