Restituirea Taxei de Poluare! (2)

TAXA DE POLUARE 02 300x224 Restituirea Taxei de Poluare! (2)

 

Autoritatea competentă pentru calculul taxei de poluare:

Taxa se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

 • Atunci când suma platită cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule este mai mare decât suma rezultată din aplicarea prevederilor legii, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.
 • Sumele se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 sau pe linkul: http://www.blog-juridic.ro/2012/01/15/727/

La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie:

- documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia;

- copia cărţii de identitate a vehiculului;

-  copia certificatului de înmatriculare.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii:

- documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule;

- cartea de identitate a vehiculului;

- certificatul de înmatriculare.

 • Cererea de restituire, însoţită de documentele mai sus mentionate, se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

 •  După primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifică datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil, precum şi operaţiunea de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul Fondului pentru Mediu, solicitând în scris unităţii Trezoreriei Statului confirmarea plăţii.
 •  În situaţia în care, urmare verificărilor, se confirmă virarea sumei în cauză la bugetul Fondului pentru Mediu, iar organul fiscal competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale contribuabilului, suma solicitată se restituie numai după efectuarea compensării acestor obligaţii fiscale restante. În acest scop se întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale.
 •  În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenţa celei mai mici sume, iar pentru diferenţă întocmeşte, în 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume;
 • Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, se întocmeşte şi în cazul restituirii integrale a diferenţei dintre cele două taxe, atunci când nu se constată în sarcina contribuabilului obligaţii fiscale restante.
 • Cele 3 exemplare ale notei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare/restituire.
 • Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru Mediu, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.
 • Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat, prin cererea de restituire, contul bancar în care doresc restituirea, aceasta poate fi efectuată, în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
 • După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile, în vederea înregistrării în evidenţa analitică pe plătitori a contribuabililor.
 • După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire şi îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile.
 • Restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de la bugetul Fondului pentru Mediu.
 • Prevederile prezentului articol se aplică corespunzător și în cazul în care taxă specială pentru autoturisme și autovehicule este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Tags:

Leave a Reply