Cerere de Restituire a Taxei de Poluare

bani 02 Cerere de Restituire a Taxei de Poluare

Modelul de cerere prezentat mai jos se regaseste in ANEXA 2  din Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule:

 

 CERERE DE RESTITUIRE

 

Către (organul fiscal competent)
…………………………………………………………………
(numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)

Subsemnatul/Subscrisa …………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………., str. …………………… nr. ….., bl. ……., sc. ……, ap. ….., judeţul/sectorul ……………………., având C.N.P./C.U.I. ……………………………., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. …/2011 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând*1):

  • diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • diferenţă între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • valoarea reziduală a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto național și pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • diferenţe calculate în urma contestării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin Chitanţa/O.P.T. nr. …………/…………, în cuantum de …………….lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Codul fiscal, O.U.G. nr. 50/2008, sau art. 4 din Legea privind emisiile poluante provenite de la autovehicule, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ………………, tipul/varianta ………………., fabricat în anul ……., având Numărul de înmatriculare ……………….., Numărul de identificare …………………………………………………., Seria cărţii de identitate ………………….. .*2)

Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. …/2011privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu menţiunea că am luat cunoştinţă că din suma de restituit vor fi compensate, de către organul fiscal competent, eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze*3):

  • în Contul bancar nr. ………………….., deschis la ……………………………………;
  • în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
………………………………………………
(numele şi prenumele)

Semnătura
………………………..
L.S.
………………………..

Data
………………………..

————
*1) Se bifează situaţia în cauză.
*2) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a taxei.
*3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.

Temei legal:

  • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Tags:

Leave a Reply