Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

The place to build your business 150x150 Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro,

potrivit OUG nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Intreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit în continuare întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;

b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Tags: ,

Leave a Reply